شهریور
۰۸

کنسرت گوگوش در آچیک هاوا آنتالیا

در : ۰۸ شهریور ۱۳۹۴
شهریور
۰۹

کنسرت ابی و گوگوش در آمفی تئاترکنیاتلی آکیخاوا

در : ۰۹ شهریور ۱۳۹۳
اسفند
۲۹

کنسرت ابی و گوگوش در مرکز تجارت جهانی دبی

در : ۲۹ اسفند ۱۳۹۲
بهمن
۱۰

کنسرت گوگوش در مالمیسون

در : ۱۰ بهمن ۱۳۹۲
دی
۰۴

کنسرت گوگوش در کلن آرنا

در : ۰۴ دی ۱۳۹۲
آذر
۳۰

کنسرت گوگوش در مرکز اتریش

در : ۳۰ آذر ۱۳۹۲