کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
هوشمند عقیلی Hooshmand Aghili
هوشمند عقیلی
نام های دیگر
سن
80 سال

Hooshmand Aghili Statusبرای تکمیل آرشیو هوشمند عقیلی ما را همراهی کنید.

آلبوم های هوشمند عقیلی

بیوگرافی هوشمند عقیلی [ویرایش]

هوشمندعقیلی درسال 1316درشهراصفهان (ایران)متولدشد.پدرش ازهمان دوران کودکی به استعدادآوازخوانی وعلاقه اش به این کارپی بردواورابه تحصیل دررشته هنرتشویق می کرد.پشتیبانی بی دریغ پدرش ازارکان کاراودرموسیقی بود.ازاین روازسن 13سالگی به فراگیری آواززیرنظراستادتاج اصفهانی پرداخت. استادتاج اصفهانی اوراباگونه های آوازوتنظیم موسیقی ایرانی آشناکردکه برای عقیلی پایه های اصلی بودند.زمانی که اوداشت موسیقی رایادمی گرفت ازسوی رادیواصفهان دعوت به اجرای برنامه شدودرچندین برنامه موسیقی شرکت کردبه طوری که استعدادش رابه مردم شناساندپس ازآن عقیلی به عنوان یکی ازدوآوازخوان اکستردانشجویی اصفهان انتخاب شدوسپس به اجراهای متعددپرداخت واومحبوبیت خاصی دربین مردم پیداکرداوتاپایان تصحیلات دانشگاهی خوددررشته زبان انگلیسی دراصفهان ماندوسپس به تهران رفت ودرشهرسازی تهران مشغول به کارشدواین یکی ازسازمان هایی بودکه مستقیم زیرنظرنخست وزیربوددرحین این کاربه روزنامه گری هم مشغول شدوخیلی زوددومین مدرک تحصیلی خودراگرفت.علاقه اوبه موسیقی باعث رفتنش به کلاسهای موسیقی خصوصی زیرنظرکسانی ماننداسماعیل خان مهرتاش و...شد.درمراسم گشایش تلوزیون ملی ایران ازاودعوت شدتاهمراه بااکسترملی برنامه اجراکندواوبه همین سبب بابزرگانی مانندمرتضی حنانه وقوامی ازنزدیک کارکرددراوایل دهه50اوبادیگرکسان مانندجهانبخش پازوکی که ازدوستان دوران کودکی اوبودشروع به همکاری کردوباکارهایی مانندنوبت توست وغرداتومی آیی شروع به کارکرداودرسال 1356 به آمریکا مهاجرت کردوتاحال حاضر آنجازندگی می کنداوپس ازمرگ همسرش ازموسیقی کناررفت ولی درچندسال اخیربااصرارفرزندان واقوام دوباره به اجراوبرگزاری کنسرت هایی پرداخته است.باآرزوی سلامتی وطول عمربرای ایشان.

بیشتر...