صفر گلردی متولد1352ازشهرستان نور روستای واز میباشد که خوانندگی به سبک محلی را چندین سال است که اغاز کرده و در بین مردم مازندران طرفداران زیادی =یدا کرده


ویرایش تاریخچه تغییرات بیوگرافی