فروردین
۰۷

کنسرت سحر در کایا پالازو

در : ۰۷ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۹

کنسرت ساسی مانکن و سحر در میکا کامپلکس

در : ۰۹ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۸

کنسرت لیلا فروهر و سحر در چپیتو شو سنتر

در : ۰۸ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۵

کنسرت لیلا فروهر و سحر در چپیتو شو سنتر

در : ۰۵ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۲

کنسرت امید و شهاب تیام و ساسی مانکن و سحر در بارکلیکارد آرنا

در : ۰۲ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۳

کنسرت امید و ساسی مانکن و سحر در Jahrhunderthalle

در : ۰۳ فروردین ۱۳۹۹