آمار طرفداران

طرفداران امیر عظیمی

تصویر Arya_Hosseini

Arya Hosseini

1 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر Sajjad_Moomivand

Sajjad Moomivand

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر shasosa_77

shasosa_77

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر NazGooli

NazGooli

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر Mori_Honest

Mori Honest

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر Erfan_Ohtn

Erfan Ohtn

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر Gh_Kh_N

Gh Kh N

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر Mohammad_Rohani

Mohammad Rohani

1 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر Reza_Shojaei

Reza Shojaei

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر Payam_Araz

Payam Araz

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر YaYa_Tamhidi

YaYa Tamhidi

1 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر Milad_Afkar

Milad Afkar

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر Behnam_Entezari

Behnam Entezari

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر Yek_Ta

Yek Ta

1 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
تصویر Abbas_Kqz

Abbas Kqz

0 دنبال شده
در ۱۳۹۸/۱۱/۰۸