رنسانس هنری

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۱۹

خب بحث ما تو‌تایپیک شاهین نجفی به جایی ختم نمیشد من اوردم بحثو اینجا میخوام بدونم رنسانس هنریه نوینی که در شرایط حال حاضر سایه افکنده بر سر موسیقی و به قول دوستم پریسا هنر سیاسی که خیلی از شاعران در دستور کار قرار دادن و از فضای موسیقی دارن استفاده تریبونی میکنن کاری درست و در خور این حرفه است و اسیبی به روح لطیف موسیقی نمیزنه چرا که موسیقی تاثیر ژرفای بر قلب و روح ادمی دارد اما در این رنسانس نوین موسیقی عقل را احاطه میکنه و اندیشه انسان را دگرگون به نظر کار بران این کار درسته ؟صحبت ها در همین چهار چوب و کسی اجازه توهین به هیچ خواننده ای را نداره بحث کاملا جدیه چون واقعا سیاست بر همه جا سایه افکنده و همه چیز را برای خود سلاح قرار داده ایا موسیقی هم جزو ابزار های جنگ نرم سیاسیه ؟

ملکه-موزیک-پاپ-شهره در ۱۳۹۳/۰۵/۱۹

امیر خداییش این نوع حرف زدن از خودته ؟؟؟

خودت این حرفا رو میاری میزنی ؟؟؟ خخخخخخخخخ

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

اوووووووم بله سارا خب از خودم میگم مگه چیه ؟تازه ملاحضه میکنم قلمبه سلمبه تو حرفام نباشه

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

ﻫﻨﺮ ﮔﻮﻫﺮ ﻫﻤﺰﺍﺩ ﺑﺸﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ
ﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ
ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻮﻡ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻮﻫﺮ
ﻫﻤﺰﺍﺩ ﺁﻥ ﻗﻮﻡ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﮐﺮﻩ ﺧﺎﮐﯽ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ. ﻟﮑﻦ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺍﺳﺖ.

-alukard- در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

ژرفای نوین رنسانس هنری و روح هنر مغز را احاطه و جسم را دگرگون میکند که چنین سایه افکنده !
بینندگان محترم من همینجا بحثو خاتمه میدم و میذارم دکتر امیر صحبت کنن
جناب دکتر لطفا با دوربین شماره ی چهار صحبت کنید !

-alukard- در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

ببخشید یه صحنه منو جو گرفت فکر کردم شبکه ی خبره !

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

اخه روانی من که نمیتونم بیام با زبون عامی تو یک بحث حرف بزنم ببین خودت تیکه میندازیا من قصد داشتم تو این فروم درباره موسیقی توضیح بدم که تو زدی نابودش کردی

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

فحش میدی میگن بی فرهنگ مثل ادم حرف میزنی میگن جو گیر

به قول همون شاعر فکاهی سرا ما بغض باد این جماعت فکاهی

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯾﺶ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺍﺯ ﺷﻌﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮐﻨﺪ ، ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎ ﯾﻨﺪ، ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ ﮔﺎﻩ ﻣﻀﺤﮏ ﻭ
ﮔﺎﻩ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﯾﮏ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ " ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻮﺍﻣﯽ ﻭ ﺷﻌﺮ " ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ " ‏( ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ
ﺭﺍﻫﻢ ‏) ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ ، ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ . ﺍﺻﻼ ﺩﻝ ﺍﯼ ﺩﻝ ﺗﺎﺭ ، ﯾﺎ ﺳﻪ
ﺗﺎﺭ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ " ﺷﻌﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ " ﺭﺍ _ ﺑﻪ
ﺍﺧﺺ ﺩﺭ ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ _ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ . ﻣﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺸﻮﺩ ، ﺗﺎ
ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ، ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ، ﺍﺛﺮﯼ ﺭﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﮐﻨﻨﺪ . " ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﭼﻪ
ﺑﺸﻮﺩ " ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺵ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

بعله فکر نکنی من بی سوادم این مطالب هم همش نظر و مطالعات شخصیمه

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﻼﺷﻬﺎﯼ ﮔﺎﻩ ﻣﻀﺤﮏ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ، ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ " ﺩﺍﺭﻭﮒ " ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻟﻄﻔﯽ ، ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﯾﻨﯽ ، ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﺭﮐﺴﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . " ﺩﺍﺭﻭﮒ "
ﺷﻌﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ، ﺷﻌﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - ﺳﯿﺎﺳﯽ ، ﺑﺎ ﺷﮕﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﺎ ، ﮐﻪ
" ﺷﻌﺮ " ﺭﺍ ﺍﺯ " ﺷﺎﻋﺮ " ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

در جواب دوستم پریسا بعله من به این نتیجه رسیدم که هنر سیاسی هم داریم

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

من به این نتیجه رسیدم سیاست در همه جای احاطه کرده در شعرو مضراب سنتور و حتی دستگاه های موسیقی و تن صدا خواننده جالب شد یک نگاه کاملا عمیق و امروزه موسیقی هم دچار لیبرالیسم شده

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

موسیقیه لیبرالیسمی چه شود چیزی که الان داره کم کم جاشو تو فضای موسیقی به دست میاره یک نوع ازادی بیان و ازادی اندیشه

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

هنر سیاسی سیاست هنری
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻏﺮﺑﯽ،
ﻫﻨﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺩ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ، ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﺗﻤﺪﻥﻫﺎ ﺩﺭ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰﻩ ﻭ ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺎﻧﺪ . ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺽ ﺑﺤﺚ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺩﻣﮑﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﯿﺮﺍﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺁﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﺩ

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

البته شاهین نجفی اخراج شده دانشگاهه حالا هم یک ادم منزویه که داره با این روند نگاه همه را نسبت به جامعه ی که در اون قرار دارن رو عوض میکنه خب معلومه دلیل نمیشه اگر تو توی جامعه ای ضربه خوردی بقیه هم ضربه بخورن

parissa1971 در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

خوشحالم که می بینم از اینترنت استفاده تحقیقاتی هم می کنید و به نتیجه شخصی میرسید .
البته با نتیجه گیری نهاییِ شما در مورد شاهین موافق نیستم.
اخراج شدن از دانشگاه در این شرایطِ جامعه ، یک امتیاز منفی نیست! همه به فکر شاگرد اول شدن تو یک سیستم آموزشیِ بسته نیستند. بعضی هم دنبال گذشتن از خط قرمزهای مشخص شده این سیستم هستند!
ایشون برعکس، تبدیل شده به یک چهره شناخته شده و به هیچ وجه منزوی نیست و فعالیتش بیشتر از همیشه شده.
درسته که همه تو این جامعه از این شرایط ضربه نمی خورن ولی لااقل صدایی هست که خفقان ضربه خورده هارو فریاد کنه.

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

موسیقی متالیکا
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﺎﻝ، ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻥﮔﺮﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺘﺎﻟﯿﮑﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺿﺪﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ‏« ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ‏» ‏(ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﺷﯿﻄﺎﻥﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ، ﺑﯽﺭﺣﻤﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺟﻨﺴﯽ،
ﻓﺤﺎﺷﯽ، ﻫﺠﻮﻡ ﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺁﻥ‏) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻠﯿﭗﻫﺎﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ
ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻥ ﻣﯿﻮﻩﻫﺎﯼ ﻓﺎﺳﺪ، ‌ ﺍﺩﺭﺍﺭ، ﻣﺪﻓﻮﻉ، ﺧﻮﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻛﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﺎﻟﯿﮑﺎ ﺍﺯ ﻫﻢﺟﻨﺲ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﯿﺰ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺁﻟﺒﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﻣﺮﮒ ‏« ﮐﻮﺋﯿﻦ ‏»، ﻫﻤﺠﻨﺲﺑﺎﺯ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ .
ﺑﺮﺧﯽ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ
ﮐﭙﯽ ﺍﺯ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ‏« ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ‏» ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

اولا همش اینترنی نیست خیلیا شا با دستای خودم تایپ میکنم دوما اون مطالب اینترنتی هم چند بار میخونم‌ نگاه من به موسیقی یک نگاه جامع و روانشناسیه مجبورم برای صحت و سقم حرفام مطالبی که برای خودم قابل قبوله را اینجا بذارم

امیر-ن در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

گذشتن از خط قرمز ها زیر پا گذاشتن همه چیزه اونوقت قانون جنگل میشه هرکی به هرکی میشه مگه قراره سوفیست تحویل جامعه بدیم که با سبسطه کردن ذهن یک جامعه را مسموم و اشفته کنه فعالیت های شاهین خارج از چهار چوب بوده تو یک نظام هدف مند خط قرمز باید وجود داشته باشه در ثانی با زیر پا گذاشتن این خط قرمز شاهین میخواسته به کجا برسه ؟

parissa1971 در ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

همجنس گرا... رختخواب هیچ کس به دیگری ربط نداره . چرا اینقدر به همه چی همه کار داریم؟!
اینجا که میرسه فردی مرکوری میشه خواننده بنام آمریکایی! اگر بخوایم بحث نژاد داشته باشیم، ایشون اصالتا ایرانی بودند و کوئین اسم گروهشه که یک گروه راک بوده.
بیش از ده میلیون فروش برای یک آلبوم موسیقی متالیکا... یعنی همه این شنونده ها شیطان پرست هستند و بی رحم و.....؟!

Displaying 1-20 of 1 result.

برای ارسال پاسخ ورود یا ثبت نام کنید