آهنگ ها

  عزیز ویسی > هنار
  عزیز ویسی > دیگ دیگ
  عزیز ویسی > اگزش اگزش 1388-12-29
  عزیز ویسی > کوبانی 1393-08-18
  عزیز ویسی > شای گولان 1395-11-19
  عزیز ویسی > آلبوم 2010 > ارمنی
نمایش بیشتر »

آلبوم ها